საქართველოს სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრების მეტოქეთა ვინაობა გაირკვა

AutoSharing Option
საბოლოოდ გაირკვა საქართველოს სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრების მეტოქეთა ვინაობა და თამაშების განრიგი. სამივე ასაკის გუნდზე ცალ-ცალკე, მოკლედ ვიტყვით...

20-წლამ­დელ­თა ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი ნაკ­რე­ბი ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე ითა­მა­შებს. გუნდს ურ­თუ­ლე­სი ამო­ცა­ნა ექ­ნე­ბა გა­და­საჭ­რე­ლი.

თი­თო­ე­უ­ლი კრე­ბუ­ლის მი­ზა­ნი ჯგუფ­ში სამ სა­უ­კე­თე­სოს შო­რის მოხ­ვედ­რაა. მე­ტო­ქე­თა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ ჩვენს გუნდს ძა­ლი­ან გა­უ­ჭირ­დე­ბა მიზ­ნის მიღ­წე­ვა.

თუმ­ცა მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნა მა­ინც ელი­ტა­ში ად­გი­ლის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა იქ­ნე­ბა, რის­თ­ვი­საც აუცი­ლე­ბე­ლია, ბო­ლო სამ ნაკ­რებს შო­რის არ მოვ­ხ­ვ­დეთ.

A დი­ვი­ზი­ო­ნი
9-21 ივ­ლი­სი, ტა­ლი­ნი, ეს­ტო­ნე­თი
A ჯგუ­ფი: სა­ბერ­ძ­ნე­თი, გერ­მა­ნია, ლიტ­ვა, სერ­ბე­თი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო.
B ჯგუ­ფი: შვე­დე­თი, უკ­რა­ი­ნა, ხორ­ვა­ტია, თურ­ქე­თი, ჩერ­ნო­გო­რია.
C ჯგუ­ფი: ბულ­გა­რე­თი, ლატ­ვია, რუ­სე­თი, ეს­პა­ნე­თი, ის­რა­ე­ლი.
D ჯგუ­ფი: ჩე­ხე­თი, სლო­ვე­ნია, საფ­რან­გე­თი, იტა­ლია, ეს­ტო­ნე­თი.

A ჯგუ­ფის კა­ლენ­და­რი
9 ივ­ლი­სი
სერ­ბე­თი-ლიტ­ვა
გერ­მა­ნია-სა­ქარ­თ­ვე­ლო

10 ივ­ლი­სი
სა­ბერ­ძ­ნე­თი-სერ­ბე­თი
ლიტ­ვა-გერ­მა­ნია

11 ივ­ლი­სი
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-ლიტ­ვა
გერ­მა­ნია-სა­ბერ­ძ­ნე­თი

12 ივ­ლი­სი
სერ­ბე­თი-გერ­მა­ნია
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-სა­ბერ­ძ­ნე­თი

13 ივ­ლი­სი
ლიტ­ვა-სა­ბერ­ძ­ნე­თი
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-სერ­ბე­თი

18-წლამ­დელ­თა ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი
აქაც გერ­მა­ნია. ასე­ვე რთუ­ლი ბრძო­ლე­ბი გვე­ლის ავ­ს­ტ­რი­ას­თან, ჰო­ლან­დი­ა­სა და ეს­ტო­ნეთ­თან. მომ­დევ­ნო ეტაპ­ზე ორი გუნ­დი გა­ვა და სხვა ჯგუ­ფე­ბის გა­მორ­ჩე­ულ გუნ­დებ­თან ერ­თად გა­ნაგ­რ­ძობს პირ­ვე­ლო­ბის­თ­ვის ბრძო­ლას.

B დი­ვი­ზი­ო­ნი
18-28 ივ­ლი­სი, სტრუ­მი­ცა, მა­კე­დო­ნია
A ჯგუ­ფი: პო­ლო­ნე­თი, უნ­გ­რე­თი, და­ნია, ფი­ნე­თი, მა­კე­დო­ნია.
B ჯგუ­ფი: გერ­მა­ნია, ჰო­ლან­დია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო, ეს­ტო­ნე­თი, ავ­ს­ტ­რია, ნორ­ვე­გია.
C ჯგუ­ფი: ის­რა­ე­ლი, რუ­მი­ნე­თი, შვე­დე­თი, შვე­ი­ცა­რია, სლო­ვა­კე­თი, შოტ­ლან­დია.
D ჯგუ­ფი: ჩერ­ნო­გო­რია, პორ­ტუ­გა­ლია, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ბელ­გია, ბე­ლორუ­სი.

B ჯგუ­ფის კა­ლენ­და­რი
18 ივ­ლი­სი
ავ­ს­ტ­რია-ჰოლან­დია
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-ეს­ტო­ნე­თი
ნორ­ვე­გია-გერ­მა­ნია

19 ივ­ლი­სი
გერ­მა­ნია-ავ­ს­ტ­რია
ეს­ტო­ნე­თი-ნორ­ვე­გია
ჰო­ლან­დია-სა­ქარ­თ­ვე­ლო

20 ივ­ლი­სი
ეს­ტო­ნე­თი-გერ­მა­ნია
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-ავ­ს­ტ­რია
ნორ­ვე­გია-ჰოლან­დია

21 ივ­ლი­სი
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-გერ­მა­ნია
ჰო­ლან­დია-ეს­ტო­ნე­თი
ავ­ს­ტ­რია-ნორ­ვე­გია

22 ივ­ლი­სი
ჰო­ლან­დია-გერ­მა­ნია
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-ნორ­ვე­გია
ეს­ტო­ნე­თი-ავ­ს­ტ­რია

16-წლამ­დელ­თა ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებს ერ­თი კარ­გად ნაც­ნო­ბი გუნ­დი შეხ­ვ­და, რო­მელ­საც გა­სულ კვი­რას მინ­ს­კის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტურ­ნირ­ზე ეთა­მა­შა - ბე­ლორუ­სი.

ამ ორი გუნ­დის გარ­და, ჯგუ­ფი­დან გამ­ს­ვ­ლე­ლი ორი ად­გი­ლის­თ­ვის ბრძო­ლა­ში თა­ნა­ბა­რი შან­სი ექ­ნე­ბათ უნ­გ­რეთს, ჩე­ხეთ­სა და ავ­ს­ტ­რი­ას. ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნა­ტის საგ­ზუ­რის­თ­ვის ცხრი­ლის ზე­და დუ­ე­ტი იბ­რ­ძო­ლებს, და­ნარ­ჩე­ნე­ბი საკ­ლა­სი­ფი­კა­ციო ბრძო­ლებ­ში ჩა­ებ­მე­ბი­ან.

B დი­ვი­ზი­ო­ნი
8-18 აგ­ვის­ტო, სა­რა­ე­ვო, ბოს­ნია
A ჯგუ­ფი: ნორ­ვე­გია, პორ­ტუ­გა­ლია, ფი­ნე­თი, ბულ­გა­რე­თი, ეს­ტო­ნე­თი, მა­კე­დო­ნია.
B ჯგუ­ფი: ირ­ლან­დია, ინ­გ­ლი­სი, შვე­ი­ცა­რია, სლო­ვე­ნია, რუ­მი­ნე­თი.
C ჯგუ­ფი: სლო­ვა­კე­თი, ჰო­ლან­დია, და­ნია, ის­რა­ე­ლი, ბოს­ნია.
D ჯგუ­ფი: ბე­ლორუ­სი, უნ­გ­რე­თი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო, ჩე­ხე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ავ­ს­ტ­რია.

D ჯგუ­ფის კა­ლენ­და­რი
8 აგ­ვის­ტო
ლუ­ქსემ­ბურ­გი-უნ­გ­რე­თი
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-ჩეხე­თი
ავ­ს­ტ­რია-ბე­ლორუ­სი

9 აგ­ვის­ტო
ბე­ლორუ­სი-ლუქ­სემ­ბურ­გი
ჩე­ხე­თი-ავ­ს­ტ­რია
უნ­გ­რე­თი-სა­ქარ­თ­ვე­ლო

10 აგ­ვის­ტო
ჩე­ხე­თი-ბე­ლორუ­სი
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-ლუქ­სემ­ბურ­გი
ავ­ს­ტ­რია-უნ­გ­რე­თი

11 აგ­ვის­ტო
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-ბე­ლორუ­სი
უნ­გ­რე­თი-ჩეხე­თი
ლუქ­სემ­ბურ­გი-ავ­ს­ტ­რია

12 აგ­ვის­ტო
უნ­გ­რე­თი-ბე­ლორუ­სი
სა­ქარ­თ­ვე­ლო-ავ­ს­ტ­რია
ჩე­ხე­თი-ლუქ­სემ­ბურ­გი

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"
მკითხველის კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.

სიახლეები პოპულარული